מידע על הרפורמה הרצויה

מתוך הכרה בחשיבותן של ההשכלה הטכנולוגית והמכללות הטכנולוגיות בישראל, ומתוך הבנה כי תרומת ההשכלה הטכנולוגית חשובה להגדלת הפריון, לתעסוקה ולצמיחה, ומתוך ידיעה כי המכללות הטכנולוגיות סובלות מהזנחה רב מערכתית באופן תקציבי, ופדגוגי ארוכת שנים, מוצעת בזאת הצעה מפורטת לרפורמה מקיפה בתחום ההשכלה הטכנולוגית בישראל.

הרפורמה כוללת בין השאר הצעות לתפיסה משרתת חזון, לסמכויות ואופי פעילות הרגולטור, למבנה ופריסת המכללות, לתכניות הפדגוגיות של מסלולי הלימוד ועדכונם כנותנות מענה לצרכי המשק, להיקפי התקציב הנדרשים בהיבטים השונים לצורך במיתוג מקצועי ואיכותי להשכלה הטכנולוגית ולביצוע בשלבים ובהדרגתיות תוך הבנת מצב המערכת הקיימת. 

הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית

מטרת הרפורמה הנה ליצור הנגשה של השכלה טכנולוגית מקצועית ואיכותית לחברה הישראלית, כדי לייצר מענה הולם לצרכי המשק בעידן המודרני, באמצעות הכשרה ופיתוח של הון אנושי מתקדם, טכנאים והנדסאים מיומנים,  כדרג הביניים הטכנולוגי במשק ובתעשייה הישראלית, על מנת להגדיל את הפריון הכולל במשק ולתרום לצמיחתו. הפורום חרט על דגלו את המטרות הבאות:

 1. פורום המכללות הטכנולוגיות רואה ברפורמה בהשכלה הטכנולוגית צורך ויעד לאומי כלכלי – חברתי.אנו מאמינים שגיבוש רפורמה מחייב תהליך תכנון אסטרטגי שצופה תמונת עתיד.
 2. על הרפורמה להתבסס על מדיניות לאומית שכוללת חזון, אסטרטגיה ומטרה.
 3. מתוך המדיניות תגובש תכנית הרפורמה בתחומים: פדגוגיה, רגולציה, תקצוב, מבנה ומיתוג.
 4. מיתוג ההשכלה הטכנולוגית מהווה מנוף ליישום וקידום הרפורמה. 

תכנון אסטרטגי כשלב מרכזי במימוש הרפורמה 

חזון: מדינת ישראל שואפת להיות מדינה מפותחת בעלת כוח כלכלי מוביל בעולם ולהתמודד עם אתגרי המהפכה הטכנולוגית שמשנה ענפים כלכליים ותעשיות גלובליות ולעמוד במחויבות לשיפור משמעותי באיכות החיים של אזרחיה .

אסטרטגיה: ממשלת ישראל תאמץ חשיבה אסטרטגית ותיזום פעולות ושינויים מבניים להתמודד עם האתגרים שהעתיד מזמן בזירה הגלובלית ונוכח השינויים הדמוגרפיים.  הממשלה מהווה את הגורם המרכזי בפיתוח הון אנושי לאומי,  תקנה לאזרחיה מיומנויות טכנולוגיות הנדרשות לעבודה במאה ה21-, באמצעות מערכת השכלה והכשרה טכנולוגית יעילה, מקיפה, נגישה ומקצועית; שתספק למשק הישראלי הון אנושי טכנולוגי איכותי אשר יצור תשתית לצמיחה משקית בת-קיימא מבוססת רמת פריון גבוהה.

מטרת התהליך: יצירת מתווה כולל, ארוך טווח עם יכולות משילות של מערכת השכלה והכשרה טכנולוגית תוך הגדרת היבטים של מבנה הרגולציה והקצאת משאבים, באופן שיביא להעלאת מיתוג ההשכלה הטכנולוגית ולמשיכת הון אנושי טכנולוגי איכותי, להגדלת כמות הלומדים ומספר הבוגרים, ולשיפור הפדגוגיה והקניית המיומנויות.

היעדים: לפתח מערכת להשכלה טכנולוגית ומקצועית גבוהה אשר תקיים את העקרונות הבאים:

 1. המערכת תציב לעצמה כיעד לעשור הקרוב למשוך רבע מהשנתון ללימודים טכנולוגיים ומקצועיים, כ-30 אלף סטודנטים לשנה. הגדלת מספר הלומדים תתבצע מתוך אילו שאינם מגיעים היום ללימודים על-תיכוניים וגם מתוך הפונים ללימודים אקדמיים, אשר לימודים טכנולוגיים הינה חלופה מתאימה יותר עבורם.
 2. המערכת תהווה אלטרנטיבה איכותית להשכלה האקדמית ותספק ללומדים תחושת גאווה ומצוינות.
 3. המערכת תאפשר התפתחות מקצועית מודולרית לאורך כל חייהם המקצועיים, באמצעות מתן השכלה והכשרה מתאימות ואפשרות לאקרדיטציה והכרה ברכישת ידע ומיומנויות.
 4. המערכת תספק לתעשייה ולמגזר העסקי בוגרים בעלי ידע וכישורים המתאימים לצרכיה, אשר מסוגלים להתפתח וללמוד בהתאם לצרכי שוק העבודה הנוכחי והצפוי.

מרכיבי הרפורמה הרצויה

 א. פדגוגיה

 1. פיתוח תכנית לימודים מודולרית טכנאים הנדסאים.
 2. פיתוח תכניות הלימודים בשיתוף התעשייה והמעסיקים.
 3. מתן חופש אקדמי למכללות הטכנולוגיות.
 4. התאמת פרויקט הגמר כחלק מתכנית הלימודים תוך שיתוף התעשייה בהתאם לסטנדרטים של השכלה ופדגוגיה.
 5. חיזוק ופיתוח איכות ההוראה.

 ב. רגולציה

 1. לשדרוג הרגולציה יש משמעות הן לתמיכה ותפעול המכללות הטכנולוגיות והן להעלאת החשיבות הלאומית של ההשכלה הטכנולוגית הגבוהה ביחס להשכלה האקדמית ושינוי התפיסה של הצעירים את התחום. הצעדים הנדרשים כוללים:
 2. מתן סמכויות תכנון, תקצוב ופדגוגיה למועצת ההנדסאים באמצעות חקיקה.
 3. חיזוק והעצמת מה"ט כזרוע הביצועית של מועצת ההנדסאים והפיכתו לגוף מקצועי בתחום ההשכלה הטכנולוגית באמצעות מתן אמצעים והתאמת המבנה הארגוני.
 4. מתן כלים ומשאבים למיתוג ההשכלה הטכנולוגית.

ג. תקצוב 

השוואה למודל התקצוב באקדמיה בהתאם למסמך סלבין.

 1. הגדלת כמות הסטודנטים המתוקצבים בהתאם ליעדים הלאומיים תוך מתן מכסות מוגדלות למכללות שיוכלו להתפתח בראיה של עשור קדימה לכמות של 60,000 סטודנטים (25% מהשנתון).
 2. מודל תפוקות בהתאם למודל המל"ג בכפוף לעקרונות המל"ג של המקדמים וקצב ההטמעה.
 3. תיקון העיוותים בנוסחת מודל הדיפלומה: יעד אחוז מדופלמים לא ראלי, לא הדרגתי ולא דיפרנציאלי. יש לעדכן את כמות הסטודנטים לחישוב לפי כמות לומדים בפועל וע"פ הסטודנטים המתוקצבים בלבד.
 4. הסדרת נושא תשלום מס הארנונה של המכללות הטכנולוגיות באופן שוויוני למכללות האקדמיות.
 5. תקצוב סוגיות משלימות:

         א. עידוד פריפריה חברתית וגאוגרפית 

         ב. מיתוג ההכשרה הטכנולוגית 

         ג. תקציב סיוע ללקויי למידה 

         ד. קרן סיוע לסטודנטים 

         ה. תקציב למכינות ולימודי קדם הנדסאים 

         ו. תקציב הצטיידות שנתי 

         ז. תקציב שנתי לפיתוח תשתיות: בינוי פיזי כיתות, מעבדות ומעונות 

         ח. הסדרת תקצוב חוק הנגישות במכללות הטכנולוגיות בדומה למוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה 

 ד. מבנה

       1. קרונות יסוד לתכנון המבנה ופריסת המכללות:

            א. תכנון צופה תמונת עתיד, של פריסת המכללות וגודלן, על פי המטרה והיעדים של הרפורמה. 

            ב. מטרה: משיכת הון אנושי טכנולוגי איכותי, הגדלת היקף הלומדים ומספר הבוגרים.

            ג. היעד: למשוך רבע מהשנתון ללימודים טכנולוגיים ומקצועיים בתוך 10 שנים. המהווים 30,000 לשנה, סה"כ 60,000 סטודנטים (ע"פ מסלול יום שנמשך שנתיים).

            ד. עקרון היתרון לגודל: מכללות בניהול רשתות, ומכללות הפועלות בצמוד למכללות אקדמיות.

            ה. עקרון הנגשת ההשכלה הטכנולוגית לפריפריה הגאוגרפית והחברתית

       2. לקדם ולעודד הכפפה מנהלתית של המכללות לחרדים והסמינרים לנשים חרדיות למכללות הקיימות.

       3. מתן משקל משמעותי לנגישות הגיאוגרפית של המכללות ברחבי הארץ בדומה למכללות האקדמיות.

       4. נכונות להכיר ביתרונות לגודל הנובעים מפעילות ההכשרה המקצועית.

       5. לקדם ולעודד שילוב לימודי הנדסאים בישראל תחת רגולטור יחיד.

ה. מיתוג

יש לבצע פעולות מיתוג להשכלה הטכנולוגית וההנדסאים באופן שימשוך הון אנושי איכותי ויגדיל את מספר הבוגרים אשר ישתלבו בתעסוקה  בהתאם לצורכי המשק. מיתוג ההשכלה הטכנולוגית ומעמד ההנדסאים בישראל ישפר את היכולת לעמוד ב-צרכים וביעדים הלאומיים, באמצעות מישורי העיסוק הבאים:

 • הצבת ההשכלה הטכנולוגית כחלופה מקבילה וראויה להשכלה האקדמית.
 • ביצוע קמפיין מיתוג ושיווק בפריסה ארצית.

 

< לעמוד הקודם      לעמוד הבא >

 

כל הזכויות שמורות © לפורום המכללות הטכנולוגיות 2017